Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk Marijke de Koning (Praktijk MdK)

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk Marijke de Koning geleverde producten en diensten.

Praktijk Marijke de Koning, gevestigd in de Jane Addamsstraat 4, 6836 KZ te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk MdK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Praktijk MdK van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Praktijk MdK in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres

 Verwerkt Praktijk MdK ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Praktijk MdK verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, voor zover deze relevant zijn voor de geleverde diensten.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk MdK, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van de diensten.
  • Om diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Praktijk MdK, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de praktijk. Wilt u niet benaderd worden via de mail, dan kunt u dit per mail aangeven.

 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk MdK gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk MdK zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang gegevens bewaard blijven

Praktijk MdK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Praktijk MdK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Praktijk MdK gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar

Beveiliging

Praktijk MdK hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Praktijk MdK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij MdK toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald..Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Marijke de Koning u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via .

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25 mei 2018.